top of page
Търсене
  • Снимка на автораPeshkovskilawoffice

Подаване на Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството

Предприятията, които не са осъществявали дейност през предходен отчетен период (календарна година), са освободени от задължението да обявяват в Търговския регистър Годишен финансов отчет. На основание чл. 38, ал. 9 от Закона за счетоводството (ЗСч), същите са задължени да подадат декларация за липса на дейност. За подаването на декларацията за липса на дейност в Търговския регистър не се дължи такса. Подаването може да се извърши от законния представител на предприятието или от упълномощен за тази цел адвокат.


Важно:

Съгласно § 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби към ЗСч, предприятията, които не са осъществявали дейност, следва да отговарят на следните 4 условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.


Срокът за подаване на декларацията за липса на дейност е до 30.06.2021 г. Видно от цитираната разпоредба от ЗСч, декларацията се подава еднократно за първоначалния отчетен период, в който не е осъществявана дейност. В случай че в следващите отчетни периоди предприятието продължава да не извършва дейност, няма задължение за подаване на нова декларация по чл. 38, ал. 9 от ЗСч.


Пример:

Дружество, което не е осъществявало дейност през календарната 2019 г., подава декларация за липса на дейност в предвидените за целта срокове през 2020 г. (годината, следваща отчетния период). През следващия отчетен период – календарната 2020 г., дружеството отново не осъществява дейност. Съгласно действащата нормативна уредба, през настоящата 2021 г. дружеството е освободено от задължението да подава декларация за липса на дейност през 2020 г., след като вече е подавало такава за предходния отчетен период без дейност – 2019 г.


Преди приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., обнародван в ДВ, брой 28 от 24.3.2020 г., срокът за подаване на декларацията за липса на дейност беше до 30.03.2021 г. С въпросния закон бяха удължени редица срокове, свързани с данъчните задължения на субектите, включително задължението за подаване на декларацията за липса на дейност. Впоследствие, законодателят прие да запази удължаването на част от сроковете, включително и на срока по чл. 38, ал. 9 от ЗСч.


Декларацията се попълва по образец, утвърден от Министъра на финансите, като към заявлението се подава и Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТТРРЮЛНЦ, както и пълномощно, в случай че подаването се извършва от упълномощено лице. Подаването на декларацията се извършва със Заявление по образец Г3 и може да бъде извършено както на място в териториалните звена на Агенция по вписванията, така и по електронен път.


Последиците в случай на неподаване на Декларацията за липса на дейност са посочени от законодателя в чл. 77 от ЗСч. Съгласно разпоредбата, при неподаване има опасност управителят да бъде санкциониран с глоба в размер от 200 до 1000 лв., а на предприятието да бъде наложена имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.


Наред с декларацията за липса на дейност, която следва да бъде подадена до Търговския регистър, предприятията са длъжни да подават и Декларация за предприятия без дейност (т.нар. Декларация за неактивност – Приложение 11). Правното основание за това задължение може да бъде открито в чл. 20 от Закона за статистиката. Въпросната декларация се подава в Националния статистически институт (НСИ), като срокът за това изтича също на 30.06.2021 г.


Начините за подаване на декларацията до НСИ са следните:

1) на място в Териториалното статистическо бюро по седалището на предприятието;

2) по e-mail до компетентния отдел „Статистически изследвания“ към НСИ;

3) в информационната система на НСИ „Бизнес статистика“ – за целта е нужен квалифициран електронен подпис или ПИК на НАП.


Декларация за предприятия без дейност до НСИ се подава и от предприятия, които са осъществявали дейност през отчетния период, но приходите и разходите от дейността им не надхвърлят 500 лв., поради което те не могат да попълнят годишен финансов отчет.


В заключение, декларацията за липса на дейност беше въведена от законодателя с цел облекчаване на бизнеса и премахване на задължението за обявяване на годишен финансов отчет за неактивните предприятия, което беше свързано с разход на материални и оперативни ресурси. Въпреки това, законните представители на предприятията следва да следят за спазването на сроковете и условията за подаване на заместващата декларация, за да бъдат избегнати негативните последици при неизпълнение на това задължение.


Ако имате необходимост от съдействие във връзка с материята на настоящата публикация, можете да се свържете с нас на e-mail: office@peshkovski.bg.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page