top of page
Търсене
  • Снимка на автораPeshkovskilawoffice

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност

Ликвидацията на търговско дружество, в частност на дружество с ограничена отговорност (ООД), е често срещана хипотеза при условията на динамична бизнес-обстановка. Поводите за ликвидация могат да бъдат много и разнообразни, но ефектът в крайна сметка е един - възниква необходимост от прекратяване на съществуването на дружеството. Производството по ликвидация е уредено в Глава 17 на Търговския закон (чл. 266 - чл. 274). При липса на усложнения ликвидацията обичайно отнема около 9 месеца и преминава през следните няколко етапа: 1. С цел спестяване на време, първата стъпка при ликвидация на дружество е подаване на уведомление по чл. 77 от ДОПК до Териториалната дирекция на НАП по седалище на дружеството. Уведомлението се подава от управителя, а в срок от 60 дни от ТД на НАП издават удостоверение, че дружеството е подало уведомление. Междувременно НАП извършва проверка относно задължения на дружеството към бюджета. Удостоверението, което НАП издава, е необходимо при вписването в Търговски регистър на решението за започване на ликвидацията. 2. Следваща стъпка е вземане на решение на Общото събрание на съдружниците/Едноличния собственик на капитала за ликвидация на дружеството и избиране на ликвидатор. В общия случай за ликвидатор се избира управителят на дружеството, но в някои случаи тази функция може да бъде възложена на външен консултант. С решението на ОС/ЕСК се определя срок за завършване на ликвидацията, който не може да бъде по-малък от 6 месеца. Решението се публикува от ликвидатора заедно с удостоверението по чл. 77 от ДОПК, издадено от НАП. Важно е да се знае, че считано от този момент дружеството преустановява дейността си, не може да разпределя активи или да изплаща дяловете на съдружниците.


3. След публикуване на решението за започване на ликвидацията в ТР, ликвидаторът следва да публикува Покана до кредиторите на дружеството, които от своя страна разполагат със срок от минимум 6 месеца, за да предявят своите вземания (при наличие на такива). Минималният срок е нормативно установен, но при преценка на дружеството може да бъде и по-дълъг от 6 месеца. В същия срок ликвидаторът на дружеството следва да предприеме действия по събиране на вземанията на дружеството от потенциални длъжници. 4. В 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на решението за започване на ликвидацията, ликвидаторът е длъжен да уведоми за това обстоятелство Териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Правното основание за това е чл.5, ал.10 от КСО и чл.5 от Инструкция № 5 - процедура по прекратяване на дейността (заличаване) на осигурител. В случай че дружеството е имало назначени работници, на НОИ следва да се предоставят редица документи, свързани с трудовите и осигурителни правоотношения, напр. разплащателни ведомости и заповеди на работодателя. След предаване на ведомостите НОИ издава удостоверение, което се подава заедно с финалния набор от документи в Търговския регистър. 5. Обръщаме внимание, че в 6-месечния период ликвидаторът следва да прекрати всички договори на дружеството, да организира изплащането на всички негови задължения, както и да събере всички вземания на дружеството от трети лица. 6. Последният етап в ликвидацията на дружеството е свързан с подаването на заявление до Търговския регистър за заличаване. Към заявлението се прилага решение на ОС/ЕСК за заличаване, доклад на ликвидатора, счетоводни документи - първоначален и окончателен баланс, декларация от ликвидатора по чл. 273 от Търговския закон, както и удостоверението от НОИ. След преглед на заявлението и приложените към него документи в Търговския регистър се извършва заличаване на дружеството, считано от който момент то престава да съществува като субект.


При необходимост от съдействие във връзка с ликвидация на дружество можете да се свържете с нас на office@peshkovski.bg

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page