top of page
Търсене
  • Калина Кирилова

Подкрепа за защита на обекти на интелектуалната собственост - SME Fund

Защитата на интелектуалната собственост /ИС/ е изключително важен аспект от търговската дейност на всяко едно предприятие. Именно с цел да поощри проактивността на малките и средни предприятия в ЕС при запазване на обекти на ИС, ЕК въведе в началото на 2021 г. нова инициатива, наречена Ideas Powered for Business SME Fund.

Ideas Powered for Business SME Fund е проект на Европейската комисия, чиято цел е финансово подпомагане на европейски малки и средни предприятия /МСП/, чрез предоставяне на ваучери за защита на техните права върху ИС - търговски марки и дизайни. SME Fund предоставя 20 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, които се разпределят в пет етапа – от януари до декември 2021 г. Към настоящия момент са изтекли 2 от въпросните етапи за подаване на заявления, като предстои приемане на заявления в периодите 01 - 30.06, 01.07 - 31.07 и 01 - 30.09.2021 г.


Благодарение на Ideas Powered for Business SME Fund е възможно частично възстановяване на разходите за диагностика на ИС - т.нар. IP Scan /Услуга №1/, както и за регистрация на търговски марки и дизайни на национално, регионално (Бенелюкс) ниво и за територията на ЕС /Услуга №2/. Максималният размер на разходите, който може да бъде възстановен на всяко МСП, е 1 500 евро.

По-долу са описани критериите, съгласно които се определя към коя от категориите се причислява дадено предприятие, като същите на практика се припокриват с дефиницията дадена в чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия:

Малко предприятие е предприятие, което има по-малко от 50 души персонал и годишен оборот и/или стойност на активите, всяко от които не превишава 19 500 000 лв.

Следва да се посочи, че в тази категория попадат и микропредприятията, чийто персонал не наброява повече от 10 души, и годишният им оборот и/или стойността на активите им не превишава 3 900 000 лв.

Под средно предприятие се има предвид такова, което има персонал от не повече от 250 души и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв. и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.

Именно микропредприятията са тези, които в най-голяма степен са повлияни позитивно от тази мярка, тъй като традиционно този тип предприятия неглижират значението на защитата на интелектуалната собственост.


SME Fund осигурява следното финансиране:


- 75 % от извършените разходи за Услуга №1 - предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост (IP Scan).

Услугата по предварителна диагностика е подходяща за микро-, малки и средни предприятия и се състои в разглеждане на бизнес модела, продуктите и/или услугите и плановете за растеж на предприятието от специалисти към Патентното ведомство.

Тази услуга е подходящ избор за предприятие, което желае да извърши предварителна проверка преди същинската регистрация на обекти на интелектуалната собственост.

Важно е да се посочи, че тази услуга понастоящем не е достъпна за всяка от страните - членки на ЕС, но България е сред страните, в които това е възможно, тъй като местното Патентно ведомство е декларирало готовност за участие.


- 50 % от извършените разходи за Услуга №2 - регистрация на търговски марки и дизайни.

Тази мярка е насочена към всички микро-, малки и средни предприятия, които обмислят да регистрират търговска марка или дизайн за територията на конкретна държава /национална/, за конкретен регион /Бенелюкс/, както и за целия ЕС.

Следва да се отбележи, че таксата за регистрация на търговска марка на ЕС за един клас е 850 евро, за втори клас се доплаща сумата от 50 евро, а за всеки следващ клас - по 150 евро за клас.

В този случай, при регистрация на търговска марка на ЕС за два класа на обща стойност 900 евро и получено одобрение от страна на SME Fund, на кандидата ще бъде възстановена сумата от 450 евро.

Процесът по кандидатстване е предхождан от процедура по определяне на типа предприятие /микро-, малко или средно/, на обекта на интелектуална собственост, който ще бъде регистриран, за колко класа и какъв териториален обхват има търсената защита.

Същинското кандидатстване за финансиране става чрез попълване на онлайн формуляр за кандидатстване на уеб-страницата SME Fund към EUIPO.


Важно е да се отбележи, че кандидатът следва предварително да се снабди със следните документи, които се изискват при подаване на заявлението:

1. удостоверение за актуално състояние от Търговски регистър (за дружествата, които не са регистрирани по ЗДДС);

2. удостоверение за регистрация по ЗДДС (ако такава е налична);

3. удостоверение за банкова сметка, по която ще бъдат преведени средствата.


Важно е да се посочи, че за подаване на заявлението не се изисква електронен подпис и може да бъде направено свободно от всяко заинтересовано лице.


Разглеждането на заявлението се извършва в приблизително 1-месечен срок след приключване на съответния 1-месечен „прозорец“ за подаване на документи. След одобрение на заявлението, кандидатът разполага с 30 дни за подаване на заявка за регистрация на търговската марка или дизайн. Средствата биват възстановени на одобрените кандидати след представяне на доказателства за извършване на плащане и подаване на заявка за регистрация.


Ако имате необходимост от съдействие във връзка с настоящия материал, можете да се свържете с нас на e-mail: office@peshkovski.bg.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page