top of page
Търсене
  • Снимка на автораPeshkovskilawoffice

Финансови компенсации за работодатели

С Постановление №55 от 30.03.2020 г. Министерският съвет одобри изплащането на така очакваните от бизнеса финансови компенсации от страна на държавата за времето на извънредното положение.

Следните работодатели отговарят на критериите за отпускане на компенсации с цел запазване на работници при схемата, станала известна като „мярка 60/40“:

- Работодатели, които поради извънредното положение са преустановили работата на 1. предприятието или на 2. част от предприятието (звено, цех, отдел, дирекция и т.н.) - причина за това може да е заповед на държавен орган или заповед на самия работодател; - Работодатели, които поради извънредното положение са установили непълно работно време в предприятието или в негово звено;

Работодателите, които отговарят на предходните две условия, следва да са декларирали (със заявлението за компенсация) намаляване на приходите от продажби - за лицата, учредени преди 1 март 2019 г. – с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година (т.е. ако заявлението за компенсация за м. март бъде подадено през м. април, ще се сравняват продажбите през м. март 2020 г. с тези от м. март 2019 г.).

За част от браншовете не се налага доказване на намалени приходи и компенсациите стават след подаване на заявление, без допълнително доказване на спаднали продажби: търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (с изключение на търговия на дребно в специализирани и неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия, търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, с медицински и ортопедични стоки, търговия на дребно на открити щандове и пазари, търговия на дребно извън търговски обекти), транспорт, хотелиерство, ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, прожектиране на филми, туризъм, организиране на конгреси и търговски изложения, частни детски градини, артисти и творци, както и спортни дейности. Компенсациите се изплащат за периода на извънредното положение, считано от 13.03.2020 г., но за не повече от 3 месеца - в размер на 60 на 100 от осигурителния доход на работника за месец януари 2020 г. Работодателят обаче се задължава да не освобождава работниците след отмяна на извънредното положение, минимум за срок, равен на срока, за който са били изплащани компенсациите (например ако са изплащани компенсации общо 2 месеца и извънредното положение бъде отменено на 13.05.2020 г., не може да бъдат освобождавани работници, за които са получавани компенсации, до 13.07.2020 г.). Работодателят изплаща на работника пълния размер на възнаграждението, както и внася осигурителни вноски за своя сметка. Впоследствие работодателят получава 60 на 100 от осигурителния доход от НОИ, след одобрение на заявлението си за финансова компенсация. Работодателят обаче се задължава да не прекратява трудови договори на свои работници за срока, през който се изплащат компенсации, на основание закриване на цялото или част от предприятие, съкращаване на щат, намаляване на работа, спиране на работа за повече от 15 дни. Това условие важи за всички работници, не само за тези, за които се получават компенсации. В случай на нарушение на някое от посочените задължения работодателят дължи връщане на изплатените компенсации. Заявленията се подават в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа - на хартиен носител, по електронен път (чрез централизираната система за ел. управление), или с препоръчано писмо с обратна разписка (свързано е с мерките, наложени във връзка с извънредното положение за дистанционно подаване, без физическо присъствие на място). Към заявлението се прилага: 1. заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или на заповедта за установяване на непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда; 2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 от постановлението; 3. декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби по чл. 2, ал. 2 – за работодателите по чл. 1, ал. 2 и 3 от постановлението. 4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението, съдържащ данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите, а за работниците и служителите по чл. 1, ал. 3 – продължителността на установеното непълно работно време; 5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, включително IBAN. Наборът от документи може да бъде открит на адреса на сайта на АЗ, където можете да откриете и допълнителна информация за процедурата.

При наличие на въпроси и необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на адрес office@peshkovski.bg


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page