top of page
Търсене
  • Savina Naydenova

Неизползван и отложен платен годишен отпуск

Съгласно българското законодателство работниците или служителите, които са страна по трудово правоотношение, имат право на платен годишен отпуск всяка година. Съгласно Кодекса на труда (КТ) всеки работник или служител има право на най-малко 20 работни дни платен годишен отпуск. Отпускът се предоставя всяка календарна година, след писменото му заявяване от служителя, респективно писменото разрешение на работодателя и следва да бъде определен в работни дни.       

 

Съгласно чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда  работникът или служителят използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Съгласно същата разпоредба работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако ползването му е отложено по реда на чл. 176 от КТ, като в този случай на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск.

 

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година при следните хипотези:

1.  от работодателя - поради важни производствени причини;

2.  от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане, със съгласието на работодателя.

Възможно е отпускът, дори и без да е отложен, да не бъде използван до края на календарната година.

 

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Следователно неизползваният отпуск за предходната година следва да бъде използван до 01.07. на следващата календарна година и то с разрешението на работодателя.

 

Ако работодателят не е разрешил ползването на отложения или неизползван годишен отпуск в предвидения срок (6 месеца) от следващата календарна година, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му, като уведоми за това писмено работодателя, най-малко 14 дни предварително. Изводът, който може да се направи е следният: работник или служител, който има отложен или неизползван годишен отпуск за предходната година, след 01.07. на следващата година, може сам да избере кога да го ползва, като само следва да уведоми работодателя си за това.

 

Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Следователно, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1 /от работодателя - поради важни производствени причини или от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане, със съгласието на работодателя/, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му. Поради това, срокът, в който може да се ползва отложения отпуск за всеки работник или служител може да е различен, в зависимост от това, кога е отпаднало основанието, на което е било отложено ползването на платения годишен отпуск. В същия смисъл е и разпоредбата на  чл. 38а от Наредба за работното време, почивките и отпуските – „когато ползването на платения годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг вид законоустановен отпуск от работника или служителя, давностният срок за ползване на отложения отпуск започва да тече от края на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на работа“.

 

Друга разпоредба, свързана с ползването и/или отлагането на платения годишен отпуск е чл. 38 от Наредба за работното време, почивките и отпуските  „В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ (отлагане ползването на платен годишен отпуск от работника или служителя - когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със съгласието на работодателя) работникът или служителят подава писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година. Когато работникът или служителят ползва друг вид законоустановен отпуск, писмено искане до работодателя за отлагане на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година не е необходимо“.

 

Също, съгласно чл. 37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години. Съгласно чл. 37г от същия нормативен акт, работодателят може да отложи ползването на платения годишен отпуск както на отделен работник или служител, така и на работниците и служителите от съответното организационно (структурно) звено.

 

При възникнали въпроси относно неизползван и отложен платен годишен отпуск, не се колебайте да се свържете с нас на office@peshkovski.bg 

 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет или правна консултация.


Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page