top of page

За нас

Адвокатска кантора "Пешковски & партньори" съвместява новаторския подход към традиционни институти на правото с дългогодишния опит на водещо адвокатско дружество, датиращ от 1995 г. насам.

 

Нашата мисия е да предоставим на клиентите си комплексно правно обслужване, базирано на задълбочено проучване на всеки конкретен случай в комбинация с отлично познаване на бизнес-средата в България. В работата си се ръководим от стремежа към максимална ефективност в съответствие с потребностите на клиентите ни при пълно спазване на приложимото законодателство. Наш приоритет е предоставянето на комплексни бизнес и правни решения, отговарящи в максимална степен на динамиката на търговски взаимоотношения.

 

Нашата практика е насочена както към традиционни области като търговско и корпоративно право, процесуално представителство, изпълнителен процес, административно и данъчно право, така и към нови и динамично развиващи се области, каквито са правният режим на електронната търговия, технологично право, режим на обработване и съхраняване на лични данни и защита на съвременни обекти на интелектуалната собственост.

Home: Homepage_about
Home: Service

Търговско и фирмено право

Адвокатска кантора "Пешковски и партньори" предоставя на клиентите си комплексни услуги в сферата на търговското и фирмено право, включващи избор на най-подходяща правна форма за извършване на конкретна търговска дейност, изготвяне на документация и регистрация на дружества, извършване на вписвания, свикване и провеждане на общи събрания,  консултации по всички въпроси, възникващи на ежедневна база в процеса на развиване на бизнес.

Процесуално представителство

Адвокатска кантора "Пешковски и партньори" осигурява правна защита и процесуално представителство пред съдилища и арбитражи. За целта извършваме анализ на фактите и материалите по спора с оглед оптимална защита на интересите на клиента; съдействаме при желание на страните за извънсъдебното разрешаване на спорове; предприемаме най-адекватните и навременни процесуални мерки спрямо конкретните обстоятелства.

teammember in the law office

Защита на личните данни

С оглед новостите в режима на защита на личните данни Адвокатска кантора "Пешковски и партньори" предоставя на клиентите си съдействие по прилагане на изискванията на Регламент 2016/679 (GDPR), включващо анализ на обработваните от клиента лични данни, комплексна оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и процедури, образци на документи за обективиране на съгласие, предоставяне на функции на длъжностно лице по данните (DPO), тренинг и обучение на служители, ангажирани с обработката на данни.

Събиране на вземания. Несъстоятелност.

Екипът на "Пешковски и партньори" съдейства на клиентите си при необходимост от принудително събиране на вземания чрез образуване на заповедно и изпълнително производство, представителство пред компетентните съдилища и органи на изпълнение, започване на производство по несъстоятелност и предявяване на вземания при вече инициирано такова, както и в процеса по подбиране на най-успешните мерки за удовлетворяване на вземанията.

Инвестиции в недвижими имоти. Сделки.

Екипът на "Пешковски и партньори" предоставя пълно съдействие при подготовка, преговори и сключване на сделки с недвижими имоти, включващо проучване на статута на имота, структуриране на сделката, набавяне на всички необходими документи за извършване на сделката, изготвяне на предварителен договор, проект на нотариален акт, актове за учредяване на ипотеки и други предвидени обезпечения.

Интелектуална собственост

Адвокатска кантора "Пешковски и партньори" разполага с богат опит в сферата на закрила и защита на обекти на интелектуалната собственост, свързана с проучване, регистрация и подновяване на български, общностни и международни търговски марки, администриране на възражения, представителство пред Патентно ведомство и Комисия за защита на конкуренцията, изготвяне и сключване на лицензионни договори при преотстъпване на права, както и процесуално представителство в случай на нарушени права на интелектуалната собственост.

Международно и европейско право

С оглед засилващата се глобализация на бизнес-отношенията и необходимостта от съответната адекватна юридическа помощ в наши дни, екипът на Peshkovski & Partners Law Office активно сътрудничи на клиентите си при воденето на преговори и сключване на сделки с международен елемент, участие на чуждестранни инвеститори в български търговски дружества, улесняваме участието на чуждестранни инвеститори в българската бизнес среда чрез участие в местни дружества, инвестиции в недвижими имоти и активни предприятия и създаване на комплексни бизнес решения, подходящи за местния пазар, признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в България, привеждане в съответствие с приложимото европейско законодателство и международни актове на дейността на местни дружества.

Home: Testimonial

Екип

IMG_4539 crop.jpg

Адв. Петър Пешковски е водеща фигура в Адвокатска кантора "Пешковски и партньори". Член е на Врачанска адвокатска колегия. Притежава магистърска степен по право от Софийски университет "Св. Климент Охридски", придобита през 2009 г., както и магистърска степен по Европейско и Международно бизнес право от Университета на Виена, придобита през 2018 г. Специализира в областта на търговското и корпоративното право, производства по несъстоятелност, сделки с недвижими имоти, административното право и обществени поръчки, заповедно и изпълнително производство, събиране на вземания.

Адв. Петър Пешковски притежава задълбочени познания и опит в банковото право, международно частно право, процесуално представителство, преобразувания на търговски дружества. Участвал е в качеството на правен консултант в сделки с международен елемент по придобиване на дялове, вливане и сливане на търговски дружества, значителен опит, свързан с дейността на чуждестранни инвеститори в българската бизнес среда, в т.ч. и в областта на събиране на вземания, както и създаване на комплексни бизнес решения, подходящи за местния пазар.

Владее английски, немски и френски език. 

IMG_4476 crop.jpg

Адв. Петя Ангелова е член на Врачанската адвокатска колегия. Завършила е магистърска степен по право от Югозападен университет „Неофит Рилски“ през 2009 г. Специализира в облaстта на търговското, административното право и обществените поръчки.
Адв. Петя Ангелова практикува основно в областта на търговското право, семейното, трудовото и административното право, осъществява процесуално представителство по граждански, търговски, трудови и административни дела. Притежава опит в подготовка и управление на проекти, свързани с европейско финансиране.
Притежава задълбочени познания в медицинското право.

Владее английски език.
 

Савина Найденова е юрист в Адвокатска кантора "Пешковски и партньори". Завършила е „Право“ в Университета за национално и световно стопанство през 2021г., а през 2022г.  придобива юридическа правоспособност.

Савина практикува в различни направления, като основно в областта на търговското, трудовото, вещното, семейното и наследствено право. Разрешава казуси свързани с родителски права, развод, съдебна и извънсъдебна делба на имущество, изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти, както и трудови спорове, свързани с прекратяване на трудови отношения и дисциплинарни уволнения.

Владее английски език.

Ивайла Ангелова следва специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От ранна училищна възраст знае кое е нейното призвание и се отдава изцяло на него.

Ивайла има задълбочени интереси в сферата на търговското право, международното частно право, трудовото право, авторското право, както и защита на правата на интелектуалната и индустриалната собственост. Тя се занимава предимно с търговско и облигационно право, както и със семейни, трудови и вещноправни спорове. Тя поддържа кореспонденция с международни клиенти и работи по възложени от тях задачи.

Владее английски език.

Your details were sent successfully!

Home: Contact
bottom of page