top of page
Търсене
  • Ивайла Ангелова

Анализ на промените в енергийното законодателство


В края на 2023 г. Народното събрание прие значими промени в енергийното законодателство на Република България, които пряко засягат както енергийната политика и развитие на страната, така всяко едно българско домакинство.

 

Законът за енергетиката разшири обхвата от субекти, които могат да сключват сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени. Промените в законодателството влизат в сила от 1-ви юли 2024 г., от когато и крайните снабдители на електрическа енергия ще имат правно валидна възможност да търгуват електрическа енергия на свободния пазар. В това число влизат и всички производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници.  Следва да се отбележи, че тези промени касаят сделки, които се сключват от производители на електрическа енергия с обект с обща инсталирана мощност под  500 kW.

 

С гласуваните промени се предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия при запазване на битовите потребители на регулиран пазар до 2026 г. В предвидените изменения и допълнения се прекратява ролята на обществения доставчик на „Национална електрическа компания” ЕАД (НЕК). Премахва се  и необходимостта от определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители.

В тази връзка отпада задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които: производителите, в рамките на определената им разполагаемост, продават електрическа енергия на обществения доставчик, общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар, крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти. Либерализацията на пазара на дребно на електрическа енергия е съобразена изцяло с Решение на Народното събрание от 11 ноември 2022 г., според което битовите крайни клиенти на електрическа енергия остават на регулиран пазар до 31 декември 2025 г., след което се осигурява постепенно пълно дерегулиране на цените на дребно за домакинствата, успоредно с пълната възможност за смяна на доставчика.  Предвижда се крайните снабдители на енергия, като доставчици на универсална услуга, да са задължени да снабдяват битовите клиенти, които, от своя страна, не са задължени да сменят своя доставчик. По време на преходния период крайните снабдители ще снабдяват битови крайни клиенти по регулирани от Министерския съвет цени.

Нововъведенията целят да се насърчат  крайните снабдители, които снабдяват битови клиенти, да закупуват част от нужната им енергия от нискоемисионни източници на организирани търгове по дългосрочни договори, ползващи публична подкрепа под формата на финансови гаранции или разлики, с оглед на хеджиране на риска и осигуряване защита от нестабилност на цените на пазара на електрическа енергия на битовите потребители (каквато ползват и в момента). Като общо правило е предвидена възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.  Допълнително, регулираните цени за бита се определят на равнище, на което може да възникне ефективна ценова конкуренция, и се утвърждават въз основа на икономически обосновани разходи на крайните снабдители за закупуване на електрическата енергия и надценка.

 

Законът за енергетиката транспонира и разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/944, свързани с новите участници на пазара на електрическа енергия - граждански енергийни общности, активни клиенти и агрегатори. Също така се допълват мерки за защита на потребителите на енергийни услуги чрез възможност за сключване на договори с фиксиран срок и на фиксирана цена и на договори с динамична цена на електрическата енергия - за клиенти с инсталиран интелигентен измервателен уред.

Разработените предложения въвеждат дефиниция и критерии за „енергийна бедност” за домакинствата за целите на либерализацията на пазара и приоритетно третиране на попадащите в обхвата на дефиницията домакинства при финансиране на проекти за енергийна ефективност.

В срок до 30 юни 2024 г. крайните снабдители следва да  сключат договор за компенсиране с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ във връзка с покриването на  част от разходите за електрическа енергия на битовите крайни клиенти за обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение. В същия срок  действащите до момента на влизането в сила на измененията издадени лицензии за краен снабдител на електрическа енергия ще бъдат изменени служебно от Комисията за енергийно и водно регулиране.

В срок до 1 януари 2025 г. Комисията за енергийно и водно регулиране следва да представи на Европейската комисия доклад за оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците и прехода към пазарно обусловени цени за битови клиенти.  Очаква се законовите промени да допринесат значително за подобряване качеството на енергийните източници, както и осигуряването на възможност на избор за смяна на доставчика за всяко домакинство.

Комисията за енергийно и водно регулиране също така ще упражнява контрол, анализира, периодично разглежда и има право да поиска изменение и допълнение на механизмите за ценообразуване, заложени в договорите за дългосрочно изкупуване на разполагаемост и електрическа енергия, когато те противоречат на правото на Европейския съюз или не са в съответствие с политиките на Европейския съюз. Тези правомощия засягат и договорите за дългосрочно изкупуване на електрическа енергия, сключени от енергийно предприятие – титуляр на лицензия за дейността обществена доставка на електрическа енергия.

 През март месец 2024 г. се очаква приемането и на подзаконовата нормативна уредба, която да внесе допълнителна яснота относно всички процедури.

 

При възникнали въпроси, във връзка с новите регулации на енергийния пазар, не се колебайте да се свържете с нас на office@peshkovski.bg.

 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет или правна консултация.

 

Последни публикации

Виж всички

Bình luận


bottom of page