top of page
Търсене
  • Савина Найденова

Нови промени в Семейния кодекс, свързани с осиновяването

Със Закон за изменение и допълнение на Семейния кодекс, обнародван в Държавен вестник на 22.12.2023г., бяха приети промени, касаещи осиновяването, най-вече във връзка с пълното осиновяване и възможността за получаване на информация относно произхода на осиновения.

 

С приетите промени законодателят въведе горна граница за разликата във възрастта между осиновявания и осиновяващия. Така, осиновяващият трябва да е най-малко с петнадесет години, но не повече от петдесет години по-възрастен от осиновявания. Когато осиновяването се извършва едновременно или последователно от двама съпрузи и за единия от тях разликата във възрастта е налице, то не се изисква такава разлика за другия съпруг. Тази разлика във възрастта не се изисква и когато съпруг осиновява дете на своя съпруг, при осиновяване от баба и дядо или от единия от тях и при осиновяване от роднина по съребрена линия от трета степен.

 

При искане за осиновяване на внук от дядо и баба по майчина или бащина линия, при решаване на въпроса, съдът вече задължително следва да изисква становище от дирекция „Социално подпомагане" по постоянния адрес на ищците.

 

С приетите промени се постановява, че Министерството на труда и социалната политика създава, води и поддържа Национална електронна информационна система за пълно осиновяване. Информационната система съдържа данни за: децата, които може да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, за лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване, изразените предпочитания на лицата, които желаят да осиновят дете при условията на пълно осиновяване и всички етапи от процедурите, свързани с осиновяването. Достъп до данните в информационната система имат председателите и членовете на съветите и длъжностни лица от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане, определени със заповед на министъра на труда и социалната политика. Националната електронна информационна система за пълно осиновяване и Електронната платформа за кандидатстване за осиновяване на деца при условията на пълно осиновяване ще бъдат създадени до 1 януари 2025 г. До внедряването и въвеждането на електронната платформа в експлоатация продължават да функционират по досегашния ред Националната електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, както и регистрите на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.Съгласно новите промени, за дете, настанено по административен ред съгласно Закона за закрила на детето, чиито родители са неизвестни или са дали съгласие за пълно осиновяване, дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето в 7-дневен срок от настаняването издава заповед за вписването му в информационната система. В същия смисъл, когато детето, чиито родители не са дали съгласие за пълно осиновяване, е настанено по реда на Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство и родителят без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки, директорът на дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето в 7-дневен срок издава заповед за вписване на детето в информационната система. Създадена е и нова алинея, съгласно която дете, което е настанено по реда на Закона за закрила на детето в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство, се вписва в информационната система въз основа на съдебно решение на районния съд по настоящия адрес на детето, когато родителят е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето, но не са изпълнени условията за това поради неоказване на съдействие от страна на родителите. В този случай, Директорът на дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето подава молба до съда в едномесечен срок от разглеждането на искането на родителя, към която прилага мотивирана оценка на причините за неуспешната реинтеграция или за промяна на мярката. Молбата се разглежда по реда на бързото производство.

 

Съгласно новите промени, осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато детето е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или приемно семейство и родителят в срок до 6 месеца от датата на настаняването по административен ред съгласно Закона за закрила на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето. Осиновяване без съгласие на родителя се допуска и когато родителят е поискал прекратяване на настаняването и връщане на детето или промяна на мярката и настаняване в семейство на роднини или близки, но не са изпълнени условията за това поради неоказване на съдействие от страна на родителите и при липсата на семейство на роднини или близки.

 

След приетите изменения, кандидатстването за пълно осиновяване на дете става чрез електронната платформа за разрешение за вписване в информационната система. Когато е заявено осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в чужбина, въз основа на социално преучване дирекция „Социално подпомагане“ издава удостоверение за годност по образец.

 

Въведена е още една значима промяна в Семейния кодекс, свързана с осиновяването, а именно възможността за получаване на информация  относно произхода на осиновения. Съгласно новата разпоредба на чл. 105 от Семейния кодекс осиновителите, навършилият осемнадесет години осиновен, неговите низходящи, съпругът, съответно съпругата може да поискат от окръжния съд, постановил решението за допускане на осиновяването, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения. Това става като Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като уведоми за производството родителите по произход на осиновения без негово присъствие и изслуша заключението на прокурора, се произнася с решение. Уведомяването на родителите по произход на осиновения не се извършва в случаите, когато те не може да бъдат установени по реда на Гражданския процесуален кодекс или са починали. Решението на окръжния съд може да се обжалва от молителя и да се протестира от прокурора. Държавните органи и органите на местно самоуправление, които съхраняват информацията за дата, номер на дело и съд, постановил осиновяването, са длъжни да я предоставят на поискалия информацията, за да упражни правото по ал. 1, както и информация за произхода на осиновения или касаеща лично него, когато съдът е допуснал разкриването на данните със съдебно решение.

 

С новите промени е създадена възможност да се осъществява посредничество относно произхода на осиновените лица. Посредничеството относно произхода на осиновени лица е предвидено да се извършва по искане на лицата, които имат постановено решение да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения и включва консултиране за осъществяване по подходящ начин на контакт с родителите по произход и подпомагане на срещи между осиновен и родители по произход. Такова посредничество ще може да се извършва от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, получило разрешение от министъра на труда и социалната политика. Това разрешение ще се издава за срок от две години. Редът и условията за издаване и отнемане на разрешение за дейността на посредниците относно произхода предстои да бъдат определени с наредба на министъра на труда и социалната политика.

 

При възникнали въпроси относно настоящата статия не се колебайте да се свържете с нас на office@peshkovski.bg

 

Настоящата публикация има информативен характер и не представлява правен съвет или правна консултация.

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page