top of page
Търсене
  • адв. Петя Ангелова

Обжалване на обществени поръчки пред КЗК

Материята, свързана с обществените поръчки, е една от сложните в днешната икономическа обстановка. Познанието и точното прилагане на всички нормативни изисквания, касаещи обществените поръчки, е изключително важно за защитата на важни икономически интереси.

Какво подлежи на обжалване?

На обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка, както и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Разбира се, има малки изключения в частта кои процедури подлежат на контрол от Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), подробно описани в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които следва се взeмат предвид, с оглед основателността на обжалването.

Процедура по обжалване на обществени поръчки

Решенията, действия и/или бездействия на възложителя, се обжалват пред КЗК относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Самата процедура по обжалване е строго формална и редът за обжалване е регламентиран изцяло в Закона за обществените поръчки.

Производството стартира с писмена жалбата, която се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа:

- наименование на органа, до който се подава;

- фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице - жалбоподател, както и седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление, електронен адрес или факс, ако има такъв; съответно трите имена и адреса, телефон, електронен адрес или факс, ако има такъв, на жалбоподателя - физическо лице;

- наименование и адрес на възложителя;

- данни за обществената поръчка, включително уникалния й номер в Регистъра за обществени поръчки и решението, действието или бездействието, което се обжалва;

- обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано лице, когато е приложимо;

- изчерпателно и конкретно посочване на всички възражения и основанията за тях, както и исканията на жалбоподателя. Жалбата задължително следва да бъде подписана от лицето, което я подава.

Изискванията към жалбата са регламентирани в чл. 199 от ЗОП. Важно е да се отбележи, че всички основания и мотиви, въз основа които се гради жалбата, следва да бъдат изчерпателно изложени в нея. Това е така, тъй като КЗК е обвързана изцяло с това, което е посочено от жалбоподателя и не следи служебно за допуснати нарушения. Допълването и искането за поставяне на нови оплаквания в по-късен етап е недопустимо.

Срок за обжалване

Сроковете за обжалване пред КЗК са уредени в чл. 197 от ЗОП. Законовият срок всякога е 10 календарни дни от настъпване на конкретните обстоятелства, описани в посочената разпоредба. Посоченият десетдневен срок е преклузивен, т.е. след неговото изтичането правото на заинтересованите лица да обжалват се прекратява.

Жалбоподател

Качеството на жалбоподател има всяко заинтересовано лице, заинтересован кандидат или заинтересован участник в процедура по обществена поръчка. Понятията са определени в § 2, т.12, 13 и 14 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Разбира се дали жалбоподателят отговаря на тези понятия, се определя за всеки конкретен случай по отделно.

Процедура по обжалване

Жалбата се подава пред КЗК и следва да отговаря на изискванията, и да е депозирана в срок. Комисията провежда открито заседание за разглеждане на преписката по жалбата и становището на възложителя, за което заседание се призовават и страните. Призоваването и връчването на съобщения са регламентирани изрично в ЗОП. За изготвянето на самата жалба, както и за цялостната защита по време на процедурата по обжалването, ЗОП позволява ползването на адвокатска защита, като следва да е компетентна и с опит в материята на обществените поръчки.

Решения на Комисия за защита на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията следва да се произнесе по жалбата в законово определените срокове, които са едномесечен и 15-дневен срок от образуването на производството, като срокът е в зависимост от прогнозната стойност на поръчката.

КЗК може да постанови следните решения:

- оставя жалбата без уважение;

- отменя незаконосъобразното решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

- отменя решението и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие, или за прекратяване на процедурата;

ü установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер до 10 на сто от стойността на сключения договор, в случаите когато е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител;

- установява незаконосъобразност на решението и налага санкция в размер три на сто от стойността на сключения договор, когато същият е сключен в нарушение на чл. 112, ал. 6 или 8 от ЗОП, но не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител;

- обявява за нищожно решението на възложителя;

- отменя незаконосъобразното действие или установява незаконосъобразното бездействие и връща преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение или действие, или за прекратяване на процедурата;

- отменя решението, когато установи, че договорът е сключен в нарушение на ЗОП, и когато установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

Разбира се, решението на Комисия за защита на конкуренцията не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд.


Автор: адв. Петя Ангелова, Адвокатска кантора "Пешковски & партньори".


При необходимост от съдействие във връзка с обществените поръчки, и в частност обжалването им, можете да се свържете с нас на office@peshkovski.bg

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page